Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 367.SAYI - Ömer Öngüt
367.SAYI, Nisan 2024
Hakikat 367. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Âhir zaman ulemâsı sûret-i haktan göründüler. Her biri din-i İslâm'ı ifsat etmek için, tahrip ve tahrif etmek için gerek televizyonlarda, gerek gazeteler vasıtasıyla, gerekse sosyal medya aracılığıyla bütün güçleri ile çalıştılar, çalışıyorlar.

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri'nin bu âhir zaman âlimleri ile mücadele etmek, çıkartmış oldukları fitneleri söndürmek maksadıyla neşrettikleri "Âhir Zaman Âlimleri" isimli kitaplarının kapağında şu ifade yer almıştır:

"Hadis-i şerif'te şöyle buyuruluyor:

"Onların âlimleri gökkubbe altındakilerin en şerlileridir. Fitne onlardan çıktı ve yine onlara dönecektir." (Beyhâki)

Bunlardan birkaçı; Yaşar Nuri Öztürk, Edip Yüksel, İskender Evrenesoğlu, Nazmi Sakallıoğlu, Refet Kayserilioğlu"

Dikkat ederseniz "Bunlardan birkaçı" buyuruyorlar. Yani daha pek çok âlim görünen âhir zaman türemesinin zuhur ettiğini ve edeceğini haber veriyorlar. Her birinin şahsında her türlü fitneyi çıkartanlara bir bir cevap vermişler, müslümanları tenvir etmişler, bu fitneleri söndürmüşlerdir.

Binaenaleyh bugün bu gibi ifsatçılar o kadar çoktur ki, ne sayıları ne de isim ve sıfatları saymakla bitmez. Ama İslâm'a ve müslümanlara, dine ve vatana verdikleri zarar çok büyüktür.

Bunlar Resulullah Aleyhisselâm Efendimiz'i ve ona imanı, onun Hadis-i şerif'lerini, Sünnet-i seniyye'sini ortadan kaldırmaya; bu saf İslâm neslini zehirleyip deist yapmaya; veya İslâm'ın hak mezheplerini inkâr edip mezhepsizliği aşılamaya; yahut ilim-irfan mektebi olan tasavvufu inkâr ederek bu milletin Allah dostlarına olan sevgisini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar.

Daha önce değişik vesilelerle arzettiğimiz bu hakikatleri, âhir zaman âlimleri hakkındaki ilâhî hükümleri tafsilatıyla arzediyoruz.

Bunlar bilinsin, tanınsın. Bu vasıflara uyan bir değil on değil, yüz değil binlerce Âhir Zaman Câhili var. İsim vermeye gerek kalmadan bu ölçülerle bunları rahat tanıyabilirsiniz.

"Ölçüde bereket vardır. Binaenaleyh her şeyi ölçünüz. Eğer Allah-u Teâlâ'nın kelâmına uyuyorsa alınız, uymuyorsa reddediniz.

Resulullah'ın sünnetine uyuyorsa alınız, uymuyorsa reddediniz." (Tirmizî)

Allah-u Teâlâ'ya, O'nun âyetlerine kâmil bir imanla teslim olmayan, O'nun ilâhî beyanlarının karşısında büyük bir tevâzu taşımayan, Allah-u Teâlâ'nın hükümlerinden bahsederken mahviyet hâline bürünmeyen, nefsini düşman bilip onunla mücadele etmeyen, ilmi ile amel etmeyen, hülâsa; İslâm'ı yaşamayan bir kimseden O'nun dinini öğrenmek, dinlemek, dediklerine inanmak çok büyük bir hatadır.

Kâmil bir iman ve samimi bir teslimiyet ile aynı mahviyet ve tevazuyu Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e ve onun Hadis-i şerif'lerine de göstermeyen kişi de böyledir. Bu gibi kimselerden ateşten kaçar gibi kaçmak lâzımdır.

"Onlar hem insanları Kur'an'dan menederler, hem de kendileri ondan uzak dururlar. Böylece ancak kendilerini helâke atarlar da farkına varmazlar." (En'am: 26)

"Doğrusu birçokları bilmeden heva ve heveslerine uyarak halkı şaşırtıyorlar. Muhakkak ki Rabb'in hududu aşanları çok iyi bilendir." (En'am: 119)

Çünkü onlar hükm-ü ilâhîye değil de kendi zanlarına uymuşlar, kendi mesnetsiz iddiâlarını hüküm yerine koymuşlardır. Dine uymak şöyle dursun, dini kendilerine uydurmaya çalışırlar. Dinde yenilik isterler. Asıl gayeleri ise dini aslından çıkarmak, bid'at ve küfrü yaymaktır.

"Allah'a karşı yalan uydurandan veya O'nun âyetlerini yalanlayandan daha zâlim kim olabilir? Zâlimler şüphesiz ki iflâh olmazlar." (En'am: 21)

Bu ay içinde idrak edilecek olan "Kadir Gecenizi" ve "Ramazân-ı Şerif Bayramı"nızı tebrik eder, tüm İslâm âlemi'ne hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Allah'tan niyaz ederiz.

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Halkı Şaşırtan, Müslümanların Dinden Çıkmasına Sebep Olan; ÂHİR ZAMAN ÂLİMLERİ - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Halkı Şaşırtan, Müslümanların Dinden Çıkmasına Sebep Olan; ÂHİR ZAMAN ÂLİMLERİ