Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
İSLÂM İLMİHALİ - Cihad ve Şehidlik (1) - Ömer Öngüt
Cihad ve Şehidlik (1)
İSLÂM İLMİHALİ
Dizi Yazı - İslâm İlmihali
1 Mart 2024

 

İSLAM İLMİHALİ

Cihad ve Şehidlik (1)

 

Cihad:

Hakk Celle ve Alâ Hazretleri Âyet-i kerime'sinde buyurur ki:

"Ey müminler! Allah yolunda nasıl cihad etmek gerekiyorsa öylece hakkıyla cihad edin!" (Hacc: 78)

Cenâb-ı Fahr-i Kâinat -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz ise Hadis-i şerif'lerinde:

"Cihad etmek üzerinize farz kılınmıştır." buyuruyorlar. (Ebu Dâvud)

Bu ve benzeri emirlerle, Allah rızası için cihad etmenin her müslümana farz kılındığı anlaşılmaktadır.

Cihaddan maksat, hak din olan İslâm'ın, cihanın her köşesine yayılmasıdır. Bu gaye için tüm müslümanların bütün güçleri ile, canla başla, malla, kalemle çalışmaları farzdır. Tâ ki insanlar küfür karanlıklarından iman nûruna kavuşsunlar, Allah'ın hükmü ve dini kâim olsun; beşeriyet adâlet, huzur ve ebedi saâdete kavuşsun. Allah'ın dinine karşı çıkıp O'nun nûrunu söndürmek isteyenler tesirsiz hale getirilsin, putlar ve küfür sistemleri yıkılsın, insanlar hakikate ulaşsın.

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif'lerinde buyururlar ki:

"Cennet kılıçların gölgesi altındadır." (Buhârî)

"Fisebilillah mücahid olanları Cenâb-ı Hakk cennete dahil eder." (Münâvi)

"Cenâb-ı Allah'ın rahmetini celp için en etkili amel Allah yolunda cihaddır ki, efdâliyette ona bir şey yaklaşamaz." (Câmiu's-Sağîr)

"Ümmetimden en evvel deryada cihad eden fırka gerçekten cenneti ve mağfireti kazandılar." (Buhârî)

Bu şerefe Hazret-i Muaviye -radiyallahu anh- mazhar olmuştur.

"Muharebe için en ziyade lâzım olan, hile yapmaktır." (Buhârî)

Yani harp fennini bilmeyen kimse hasmına mağlup olur.

"Allah yolunda cihad edenin, sabahtan kuşluğa kadar veya öğleden akşama kadar yapacağı bir yürüyüş, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır." (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 1180)

"Allah yolunda ayağı tozlananları, Allah cehenneme haram kılmıştır." (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 493)

Cihad demek bazılarının zannettiği gibi eline kılıcı alıp insanların boyunlarını vurmak, mallarını yağmalamak demek değil, bilakis insanları hak dine davet etmek suretiyle ölümsüz bir hayata, sonsuz bir saâdete kavuşturmaktır. Cihadda zulüm ve haksızlık yapılmaz. Makam, servet, şöhret ve kavmiyetçilik gibi nefsin istek ve arzularına yer verilmez. Sadece Allah rızâsı için, insanları küfür bataklıklarından kurtarıp ebedi saâdete kavuşturmaktır gâye.

Bir diğer Âyet-i kerime'de de Hazret-i Allah şöyle buyuruyor:

"Hiç şüphesiz Allah yolunda savaşıp düşmanları öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını Allah, cennet kendilerinin olmak karşılığında satın almıştır.

Onlara vaad olunan cennet haktır ki, Tevrat'ta da İncil'de de ve Kur'an'da da sabittir.

Allah'tan ziyâde ahdine vefa gösteren kimdir? O halde yaptığınız bu hayırlı alış-verişten dolayı sevinin. İşte bu çok büyük bir saâdettir." (Tevbe: 111)


  Önceki Sonraki