Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
HAZRET-İ MUHAMMED Aleyhisselâm - RESUL-İ EKREM -sallallahu aleyhi ve sellem- EFENDİMİZİN MÜBAREK DİLİNDEN DUÂLAR (3) - Ömer Öngüt
RESUL-İ EKREM -sallallahu aleyhi ve sellem- EFENDİMİZİN MÜBAREK DİLİNDEN DUÂLAR (3)
HAZRET-İ MUHAMMED Aleyhisselâm
Dizi Yazı - Resulullah Aleyhisselâm'ın Hayat-ı Saâdetleri
1 Mart 2023

 

HAZRET-İ MUHAMMED
Aleyhisselâm

RESUL-İ EKREM -sallallahu aleyhi ve sellem- EFENDİMİZİN MÜBAREK DİLİNDEN DUÂLAR (3)

"Ey Allah'ım! Peygamberin Muhammed'in senden dilediği hayırlardan ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sığındığı şeylerden ben de sığınırım. Yardımına sığınılacak ancak sensin ve ancak senin yardımınla hayırlara ulaşılır. Güç ve kuvvet ancak Allah iledir." (Tirmizi)

 

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin bir duâları:

(Allahümme biılmikel-ğaybi ve kudretike alel-halki ahyinî mâ alimtel-hayâte hayran lî ve teveffenî izâ alimtel-vefate hayran lî. Allahümme ve es'elüke haşyeteke fil-ğaybi ve-şehâdeti ve es'elüke kelimetel-ihlâsi fir-rızâi vel-ğadabi ve es'elükel-akde fil-fakri vel-ğınâ ve es'elüke naîmen lâ yenfedü ve es'elüke kurrate aynin lâ tenkatiu ve es'ellüker-rıdâ bil-kadâî ve es'elüke berdel-ayşi ba'del-mevti ve es'elüke lezzeten-nazarî ilâ vechike veş-şevka ilâ likâike ğayra darrâi müdirratin velâ fitnetin mudilletin. Allahümme zeyyinâ bizînetil-imâni vec'alnâ hüdâten mühtedîn)

"Ey Allah'ım! Gayb ilminle ve mahlukat üzerindeki kudretinle, hayatı benim için hayırlı gördüğün sürece beni yaşat, ölümü benim için hayırlı gördüğün zaman da beni vefat ettir.

Ey Allah'ım! Gizlide ve açıkta senden haşyetini istiyorum. Rıza hâlinde de gadab halinde de ihlâs kelimesinden ayırmamanı istiyorum. Fakirlikte de zenginlikte de itidalden ayırmamanı istiyorum. Senden tükenmez bir nimet, kesilmez bir göz aydınlığı istiyorum. Senden beni takdirine rıza göstermemi, ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum. Senden cemâl-i bâkemâlini seyretmenin lezzetini, sana kavuşmanın şevkini istiyorum. Bütün bunları zarar vericinin zararından, saptırıcı bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum.

Ey Allah'ım! Bizi iman ziyneti ile süsle, bizi doğru yolda olan hidayet rehberleri kıl!" (C. Sağir)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin bir duâları:

(Allahümme innî es'elüke şevkan ilâ likaike)

"Ey Allah'ım! Likana ermek için senden şevk istiyorum."

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin Ashab-ı kiram'dan bazı zevâta öğrettiği duâ:

(Allahümme innî es'elüke nefsen mutmeinneten tü'minü bilikâike ve terdâ bikazâike ve takneu biıtâike)

"Ey Allah'ım! Senden likana (sana kavuşacağına) inanan, takdirine râzı, ihsanlarına kanaatkâr olan bir nefs-i mutmainneye sahip kılmanı dilerim." (Taberânî)

Hazret-i Ali -radiyallahu anh-den rivayete göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz namaz için kalktığında şu duâyı okurdu:

(Allahümme entel-melikü lâilâhe illâ ente. Ente Rabbî ve ene abdüke zalemtü nefsî va'tereftü bizenbî fağfirlî zünûbî cemîan innehu lâ yağfiruz-zünûbe illâ ente. Vehdinî liahsenil ahlâki . Lâ yehdî liahsenihâ illâ ente. Vasrif annî seyyiehâ, lâ yasrifu annî seyyiehâ illâ ente. Lebbeyk ve sa'deyk, vel-hayru küllühü fî yedeyk. Veş-şerru leyse ileyk, ene bike ve ileyk. Tebârekte ve teâleyte estağfiruke ve etûbü ileyk)

"Ey Allah'ım! Melik ancak sensin. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Sen benim Rabb'imsin, ben de senin kulunum. Ben nefsime zulmettim, günahlarımı da itiraf eyledim, benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları senden başka affedecek yoktur. Beni ahlâkın en güzeline hidayet buyur, ahlâkın en güzeline senden başka hidayet edecek yoktur. Kötü ahlâkı benden def eyle, onu senden başka benden def edecek yoktur. Senin emrine tekrar tekrar icabet eder, dinine tekrar tekrar tâbi olurum. Bütün hayırlar senin kudret elindedir. Kötülük sana âit değildir. Varlığım seninledir, sonu da sana müntehîdir. Mübareksin, yücesin, senden mağfiret diler, sana tevbe ederim." (Müslim: 771)

Hazret-i Ömer -radiyallahu anh-den rivayet edildiğine göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle duâ edilmesini beyan buyurmuşlardır:

(Allahümmec'al seriyretî hayran min alâniyetî salihaten. Allahümme innî es'elüke min sâlihi mâ tü'tîn-nâse, minel-mâli vel-ehli vel-veledi ğayrid-dalli velel-mudilli)

"Allah'ım! İçimi dışımdan daha hayırlı eyle. Dışımı da sâlih eyle. Allah'ım! Senden insanlara verdiğin mal, âile ve ne sapık ne de saptırıcı olmayan evlât gibi nimetlerin faydalı olanlarını dilerim." (Tirmizî)

Abdullah bin Abbas -radiyallahu anhümâ- Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin kendilerine şu şümullü duâyı öğrettiğini bildirmiştir:

(Allahümme ellif alel-hayri beyne kulûbinâ ve aslih zâte beyninâ vehdinâ sübüles-selâmi ve neccinâ minez-zulümâtî ilen-nûri ve cennibnâl-fevâhişe vel-fitene mâ zahare minhâ vemâ batane ve bârik lenâ fî esmâina ve ebsârine ve kulûbinâ ve ezvâcinâ ve zürriyyâtınâ ve tüb aleynâ inneke entet-tevvâbürrahim. Vec'alnâ şâkirine liniamike müsnîne bihâ kâbilihâ ve etimme ni'meteke aleynâ)

"Ey Allah'ım! Kalplerimizin arasını hayır üzerine birleştir, aramızı ıslah eyle, bizi hidayet yollarına hidayet buyur ve bizi karanlıklardan kurtarıp nûra çıkar! Bizi hayâsızlıklardan, fitnenin açığının ve gizlisinin hepsinden uzaklaştır! Bizlere kulaklarımız, gözlerimiz, kalplerimiz, eşlerimiz ve zürriyetlerimiz hakkında bereketler halkeyle! Bizi tevbeye muvaffak eyle! Çünkü tevbeleri çok kabul eden ve çok merhamet eden sensin! Bizleri nimetlerine şükredici, nimetlerinle senâ edici ve onları rızâ ile kabul eyleyici kullar kıl ve nimetini üzerimizde tamamla!" (Ebu Dâvud)

Abdullah -radiyallahu anh-den rivayete göre, Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle duâ ederdi:

(Allahümme innî es'elükel-hüdâ vet-tükâ vel-afâfe vel-ğınâ)

"Allah'ım! Senden hidayet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği dilerim." (Müslim: 2721)

Ebu Hüreyre -radiyallahu anh-den rivayet edildiğine göre, Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz:

(Allahümmec'al rızka âli Muhammedin kûten)

"Ey Allah'm! Muhammed âilesinin rızkını yetecek kadar ver." (Müslim: 1055)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin bir duâları şöyle idi:

(Allahümme lâ sehle illâ mâ cealtehu sehlen ve ente tec'alül-hazne izâ şi'te sehlen)

"Ey Allah'ım! Senin kolay kıldığından başka kolay yoktur. Sen istersen zor olanı kolay kılarsın." (K. Hafâ)

Ebu Ümâme -radiyallahu anh- buyurur ki:

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- çok değişik duâlar yapardı. Biz bu duâlardan hiçbirini ezberleyemiyorduk. "Yâ Resulellah! Çok değişik duâlar yapıyorsun. Biz bunlardan hiçbirini ezberleyemedik." dedik.

Buyurdular ki:

"Bunların hepsini içine alan öz bir duâyı size haber vereyim mi? Şöyle duâ edersin:

(Allahümme innî es'elüke min hayri mâ seeleke minhu nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem ve eûzü bike min şerri mesteâze minhu nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem ve entel-müsteânu ve aleykel-belâğu ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh)

"Ey Allah'ım! Peygamberin Muhammed'in senden dilediği hayırlardan ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sığındığı şeylerden ben de sığınırım. Yardımına sığınılacak ancak sensin ve ancak senin yardımınla hayırlara ulaşılır. Güç ve kuvvet ancak Allah iledir." (Tirmizi)


  Önceki Sonraki  

Diğer Yazıları
TÜM YAZILAR