Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
HAZRET-İ MUHAMMED Aleyhisselâm - RESUL-İ EKREM -sallallahu aleyhi ve sellem- EFENDİMİZİN MÜBAREK DİLİNDEN DUÂLAR (1) - Ömer Öngüt
RESUL-İ EKREM -sallallahu aleyhi ve sellem- EFENDİMİZİN MÜBAREK DİLİNDEN DUÂLAR (1)
HAZRET-İ MUHAMMED Aleyhisselâm
Dizi Yazı - Resulullah Aleyhisselâm'ın Hayat-ı Saâdetleri
1 Ocak 2023

 

HAZRET-İ MUHAMMED
Aleyhisselâm

RESUL-İ EKREM -sallallahu aleyhi ve sellem- EFENDİMİZİN MÜBAREK DİLİNDEN DUÂLAR (1)

"Ey Allah'ım! Gözümü açıp kapatıncaya kadar beni nefsime bırakma ve bana verdiğin iyi şeyleri geri alma." (Bezzâr)

 

Enes -radiyallahu anh- buyurur ki:

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu duâyı çok yapardı:

(Yâ mukallibel-kulûbi sebbit kalbî alâ dinike)

"Ey kalpleri çeviren Allah'ım! Kalbimi dinin üzerine sabit kıl!"

Ben bir gün kendisine:

"Yâ Resulellah! Biz sana ve senin getirdiklerine inandık. Sen bizim hakkımızda korkuyor musun?" dedim.

Bana şöyle cevap verdi:

"Evet! Kalpler, Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Onları istediği tarafa çevirir." (Tirmizî: 2141)

Abdullah bin Amr bin el-Âs -radiyallahu anhümâ-dan:

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle duâ ederlerdi:

(Allahümme ya musarrifel-kulûbi sarrif kulûbena alâ taatike)

"Ey kalpleri çeviren Allah'ım! Kalplerimizi senin taatına çevir." (Buharî)

Enes -radiyallahu anh- Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin, şu duâyı çok yaptığını rivayet etmiştir:

(Allahümme Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ haseneten ve fil-âhireti haseneten ve kınâ azâben-nâr)

"Ey Allah'ım! Ey Rabb'imiz! Bize dünyada iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru." (Buharî. Tecrid-i sarih: 1682)

Enes -radiyallahu anh-den rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselâm şöyle buyurmuşlardır:

"En üstün duâ, Rabb'inden dünya ve âhirette af ve âfiyet dilemendir.

Çünkü af ve âfiyet dünyada ve âhirette sana verilirse kurtuldun demektir." (Tirmizi - İbn-i Mâce)

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in bir duâları:

(Allahümme lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin velâ tenzî' minnî sâliha mâ a'taytenî)

"Ey Allah'ım! Gözümü açıp kapatıncaya kadar beni nefsime bırakma ve bana verdiğin iyi şeyleri geri alma." (Bezzâr)

Diğer bir duâları ise şöyledir:

(Lâ tekilnî ilâ nefsî feinneke in tekilnî ilâ nefsî tükarribünî mineş-şerri ve tübâidünî minel-hayri)

"Beni nefsime bırakma. Eğer sen beni nefsime bırakırsan, nefsim beni kötülüğe yaklaştırır ve iyilikten uzaklaştırır."

Abdullah bin Abbas -radiyallahu anhümâ- buyurur ki:

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-in duâlarından birisi de şu idi:

(Allahümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve an yemînî nûran ve an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran)

"Allah'ım! Kalbimde bir nûr kıl, gözümde bir nûr kıl, kulağımda bir nûr kıl, sağımda bir nûr, solumda bir nûr, üstümde bir nûr, altımda bir nûr, önümde bir nûr, arkamda bir nûr kıl. Beni nûr eyle!" (Buhari. Tecrid-i sarih: 2146)

Ebu Hüreyre -radiyallahu anh-den rivayete göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Allah-u Teâlâ'ya kulun duâsının en sevgilisi şudur:

(Allahümmerham ümmete Muhammedin rahmeten âmmeten)

"Ey Allah'ım! Ümmeti Muhammed'e umumi bir rahmetle merhamet et." (Deylemî)

İmran bin Husayn -radiyallahu anhümâ-dan rivâyete göre, Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu duâyı talim buyurmuştur:

(Allahümme elhimnî rüşdî ve eıznî min şerri nefsî)

"Ey Allah'ım! Bana hidayetimi ilham et. Beni nefsimin şerrinden koru." (Tirmizi)

Abdullah bin Mes'ud -radiyallahu anh- buyurur ki:

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-in duâlarından biri de şöyle idi:

(Allahümme innî es'elüke mûcibâti rahmetike ve azâime mağfiretike ves-selâmete min külli ismin vel-ğanîmete min külli birrin vel-fevze bil-cenneti ven-necâte minen-nâr)

"Ey Allah'ım! Senden rahmetini mucip olacak amelleri, mağfiretine vesile olacak ibâdet ve taatları, her günahtan selâmeti, her iyilikten çokça yapmayı, cennetine nâil olmayı, ateşten necat bulmayı dilerim." (Hâkim)

Hazret-i Âişe -radiyallahu anhâ- Vâlidemiz'den rivayete göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle duâ buyurmuşlardı:

(Allahümme innî es'elüke bismiket-tâhirit-tayyibil-mübârekil-ehabbi ileykellezî izâ duîte bihi ecebte ve izâ süilte bihi a'teyte ve izestürhimte bihi rahimte ve izestüfricte bihi ferrecte)

"Ey Allah'ım! Senin temiz, güzel, mübarek ve zâtınca en çok sevilen ism-i celil'in hürmetine senden istiyorum. O isimle duâ edilince kabul edersin, o isimle senden istenince verirsin, o isimle senden merhamet istenince merhamet edersin, o isimle senden üzüntülerin giderilmesi istenince, üzüntüleri giderirsin."

Abdullah bin Abbas -radiyallahu anhümâ- Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin şu duâyı okuduğunu söylemiştir:

(Allahümme leke eslemtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve bike hâsamtü. Allahümme innî eûzü biızzetike lâilâhe illâ ente en tüzıllenî entel hayyüllezî lâ yemût. Vel-cinnü vel-insü yemûtûn)

"Ey Allah'ım! Ancak sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim, ancak seninle düşmana karşı mücadele ettim.

Ey Allah'ım! Beni dalâlete düşürmenden senin izzetine sığınırım. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ölmeyen diri ancak sensin, cinler ve insanlar ölürler." (Müslim: 2717)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin duâları şöyle idi:

(Allahümme innî es'elüke ilmen nâfien ve amelen mütekabbelen ve rızkan tayyiben)

"Ey Allah'ım! Senden faydalı ilim, kabul olunan amel, temiz ve helâl rızık istiyorum." (Ahmed bin Hanbel)


  Önceki Sonraki  

Diğer Yazıları
TÜM YAZILAR