Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 348.SAYI - Ömer Öngüt
348.SAYI, Eylül 2022
Hakikat 348. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

“Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri’ne; O’nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz’e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram’ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun.”

 

Muhterem Okuyucularımız;

Din kisvesi altında ortalıkta dolaşan bir gruba mensup bazı kişilerin internet ortamında Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri’ne “Vehhâbî” iftirası atıp bu iftirayı yaydıkları, bir bilgisi olmayan bazı kişilerin de bu tezvirata alet oldukları görülmektedir. Bu çok büyük ve alenî bir yalandır,

Zira Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Vehhâbî fitnesi ile en sert ve ciddi mücadeleyi yapan, onlar hakkında “İslâm Dini ve Vehhâbîlik Dini” adında kitap çıkartan bir Zât-ı âlidir. Vehhâbîlerin İslâm’dan ayrı olduklarına dair bu kitabı bundan 21 yıl önce, 2001 yılında yayınlanmıştır.

Bu yalanı bu iftirayı ortaya atanlar, bu karıştırmayı, bu tezgâhı yapanlar kimdir, amacı nedir, niyeti nedir? Bu tezvirat (yalan dolan şeyler) kime hizmet ediyor?

Bunu yapanlar şuursuzca hareket eden bir câhil-cühelâ takımı mıdır, yoksa ortalığı karıştırmaya çalışanların tezgâhına alet mi oluyorlar? Zira bu kadar aleni bir yalan ortaya atarak karalama kampanyası yapmak FETÖ’cülerin tezgâhlarına benzeyen bir durumdur. Yine bunların taktiklerinden birisi ortalığı karıştırmak ve aradan sıyrılmaktır.

Binaenaleyh bu yalanın içyüzünü; bu yalanı ortaya atanların, yayanların, bu tezvirata alet olanların ne kadar büyük bir cürüm işlediklerini; Muhterem Ömer Öngüt’ün Vehhâbîler hakkındaki beyanlarını arzediyoruz ve aynı zamanda müslümanları uyanık olmaya çağırıyoruz.

Bu kampanyanın rüzgârından cüret alan Mustafa Yeşilyurt ismindeki bir şahıs ise içindeki pis ve necis küfrü, karalığı, karanlığı meydana çıkaran, kalbindeki kötü niyetini fütursuzca ortalığa saçan hakaret içerikli bir video yayınladı.

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri’ne Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’le, ilimle cevap veremeyen bu din ve vatan bölücüleri yalan, iftira, hakaret, çirkeflik ve küfre sarılıyorlar.

Bu lânet okuyana Hadis-i şerif hükmünce lâneti geri dönmüştür.

“Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve kendileri için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir!” (Fetih: 6)

Hadis-i kudsî’de ise:

“Velilerimden birisine düşmanlık eden kimseye ben harp ilân ederim.” (Buhârî) buyuruluyor.

Ey bilerek bilmeyerek bu iftirayı yaymaya çalışanlar!

Ey “Hocalarımız söyledi” diyerek bu tezvirata alet olanlar!

Size hak ve hakikati hatırlatıyoruz. Hâlâ kabul etmeyecek misiniz?

“Kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatılarak öğüt verildikten sonra, onlardan yüz çeviren kimseden daha zâlim kim olabilir? Muhakkak ki biz suçlulardan öç alacağız!” (Secde: 22)

Ey bunların yalanlarına kulak verenler! Biz bilmiyorduk demekle sıyrılabileceğinizi mi sanıyorsunuz?

Cenâb-ı Hakk Âyet-i kerime’sinde:

“Bilmediğin şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsrâ: 36)

Buyurmuyor mu?

Ey Müslüman!

Bir fâsık haber getirdiği zaman iç yüzünü araştır. Bilgisizce bu gibi sahtekârların tezviratlarına alet olma, sonra pişman olma! Zira Cenâb-ı Hakk:

“Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onu tahkik edin, içyüzünü araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da, sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” buyuruyor. (Hucurât: 6)

Her müslümanın bu Âyet-i kerime’yi çok iyi tetkik edip üzerinde düşünüp Hazret-i Allah’a sığınması ve bu yalana ortak olmaması gerekmez miydi? Müslüman olan Allah’tan korkar, emr-i ilâhî’ye bakar.

“Resulüm! Gördün mü o nefis arzusunu ilâh edineni? Artık ona sen mi vekil olacaksın? (Onu şirkten sen mi koruyacaksın?)” (Furkân: 43)

Bir müslümanın vasfı:

“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” (Hud: 112) Âyet-i kerime’sidir.

İmanların kaymaması için Cenâb-ı Hakk’ın emrine riayet şarttır. Aksi takdirde büyük bir ateş dokunabilir.

“Onlar kendi yüklerini, kendi yükleriyle beraber daha nice yükleri taşıyacaklar ve uydurdukları şeylerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceklerdir.” (Ankebut: 13)

•••

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Muhterem Ömer Öngüt’e Kasten, Doğru Olmadığını Bile Bile Yalan Söyleyip Vehhabi İftirası Atanlar Büyük Bir Fitne Çıkarttılar; Siz Kimsiniz? Kime Hizmet Ediyorsunuz? Kime Bağlısınız? - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Muhterem Ömer Öngüt’e Kasten, Doğru Olmadığını Bile Bile Yalan Söyleyip Vehhabi İftirası Atanlar Büyük Bir Fitne Çıkarttılar; Siz Kimsiniz? Kime Hizmet Ediyorsunuz? Kime Bağlısınız?