Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 326.SAYI - Ömer Öngüt
326.SAYI, Kasım 2020
Hakikat 326. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Doğruluk hem dışa hem de içe olmak üzere ikidir. Dışa olan zâhiridir, beşeridir, ahlâkidir, insanidir.

İçe olan doğruluk Hakk'a dönüktur, kalbidir, ruha aittir ve bâtınidir.

Maddi doğruluk;

Dilde, kalde, fiilde, zahiren doğru olmaktır.

Kalde; iyilik ve güzellik üzere, hak ve hakikati söylemektir. Dünya ve ahiret işlerine yardım edici sözler söyleyip insanlara doğru ve güzel numune olmaktır.

Fiilde; her işimizde her sözümüzde her hareketimizde güzel iş ve icraatlarla, ahlâk-ı hamide ile doğruluk ve düzgünlük üzere olmak, daima beşeriyete faydalı olmak, herkesin menfaatine dokunan hayırlı işler yapmak, iyiliğin çoğalması, kötülüğün azalması için çalışmaktır.

Mânevi doğruluk;

Kalbin içerde istikamet üzere dosdoğru olmasıdır. Hazret-i Allah'ın kendisine kendinden yakın olduğunu ve her şeyi görüp gözettiğini, her haline vâkıf olduğunu bilmesi ve ona göre hareket etmesidir.

Yalnız O'nu görür, O'nu bilir. Artık o kalp diridir. Tevhid tohumu tutmuş, neşvünema bulmuştur.

Allah-u Teâlâ inanan kullarına doğruluk, ihlâs ve istikâmet üzerinde olmalarını, dosdoğru yolda sebat etmelerini farz kılmış, dinini gönderdiği gibi tatbik edilmesini emir buyurmuştur.

İslâm'ı yaşamak, Allah-u Teâlâ'nın bütün emirlerini tatbik etmek, nehiylerinden sakınmak, hakiki İslâm olmanın alâmetidir.

Doğruluk; bir müslümanın niyetinde, söz ve davranışlarında dürüst olması, yalandan ikiyüzlülükten uzak olması demektir.

Bu da zâhiri manada dilde, fiilde, kalde her alanda her iş ve icraatta, söz ve harekette dosdoğru olmaktır.

Bâtıni manada ise kalpte, ruhta, haldedir. Mânevi olarak Hazret-i Allah'ta samimi olabilmek, içerde O'nunla muhasebe yapıp dosdoğru yürümektir.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde şöyle buyuruyor:

"Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!" (Hûd: 112)

Bu Âyet-i kerime mucibince hareket edenlerin gittikleri yol, yolların en doğrusu, ahlâkları ahlâkların en temizidir.

Bu emr-i ilâhîye uymamız gerektiği halde müslümanlar dinlemediler, yasaklarından kaçınmadılar, ilâhî hudutları çiğnediler, böylece de yoldan çıktılar.

İman etmenin en mühim şartlarından birisi de teslimiyettir. Bir müslüman Allah-u Teâlâ'nın emir ve yasaklarına uymak zorundadır.

Şeriat gemisini kuvvetlendirmeyen, tarikat deryasında yol alamaz.

Şu halde bütün hareketlerimiz Hazret-i Allah'ın rızâsına uygun olursa o bizim hidayetimizi artırır, yollarımızı açar, imanımızı kemâlleştirir.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir Hadis-i şerif'lerinde de şöyle buyuruyorlar:

"Doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de cennete götürür." (Buharî)

İyi olan iyilikle meşgul olacak. Kötü olan kötülükle meşgul olacak. Herkesin hâli ahiretteki âkıbetine göre ayarlanmıştır. Binaenaleyh herkes icraatını yapacak ki, mükâfat ve mücâzâtını görecek.

Doğruluk imandadır, ameldedir, sözdedir. Hepsi İslâm'ın emridir. Tutunma yeri, kurtuluş ipi orası. O'nun emri, O'nun hükmü olacak, başka hiçbir şey olmayacak.

O'nun hududunu aşmamak lâzım. Dosdoğru olmak lâzım. O'nun yolunda, rızâsında yürümek lâzım. Şayet dosdoğru olmazsa, O'nun hududunu aşarsa, nefsine uyarsa, şeytanın adımlarına uyarsa Cenâb-ı Hakk onlar hakkında;

"Bu hükümler Allah'ın hudududur. Kim Allah'ın hududunu aşarsa, kendisine yazık etmiş olur." buyuruyor. (Talâk: 1)

Baki esselâmü aleyküm, ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - İslâm'ın Özü Doğruluk Ve Dürüstlüktür - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
İslâm'ın Özü Doğruluk Ve Dürüstlüktür