Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 301.SAYI - Ömer Öngüt
301.SAYI, Ekim 2018
Hakikat 301. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Dergimizin kurucusu Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri çok büyük bir Zât-ı âli, büyük bir Mürşid-i kâmil idi. Evliyâullah Hazeratı'nın yolu olan "Tasavvuf yolu"nun en kâmil, mücessem bir temsilcisi idi. Bu âli ve münevver yolu hem yaşadılar, hem yaşattılar, hem de nasihat ve vasiyet ettiler. Vasiyetlerinde "Bize göre yol kesilmiştir." buyurdular. Tasavvuf yolunun aynıyla devam edeceğini ancak artık irşadla vazifeli bir evliyaullah gelmeyeceğini beyan buyurdular. Kendilerinden sonra ortaya çıkacak sahteleri ifşa ettiler. Eserlerinde ve sohbetlerinde çıkacak bu sahtelerin sıfatlarını ve içyüzünü bizlere duyurdular. Bu beyanlarını bu dergimizde dikkat nazarlarınıza arzediyoruz. Binaenaleyh;

Yol var adama muhtaç, yol var adam o yola muhtaç. İyi bilin ki bu yol adama muhtaç değildir. Çünkü Hazret-i Allah kimseye muhtaç değildir, bu yol Allah yoludur.

Kimi almışlarsa, lütfuyla doldurmuş ve tekâmül ettirmişlerse; varlığını almışlarsa, yolun Hazret-i Allah'a ve Resulullah Aleyhisselâm'a ait olduğunu bilir, işte bunlar içeridedir. Ötekisi uydum kalabalığadır. Allah yolu edepten ibarettir.

Bu yol, Allah yolu... Varlığın, benliğin ne işi var burada...

Allah-u Teâlâ bir kulunu sevip, kendisine yaklaştırmışsa, o kul Allah-u Teâlâ'dan çok korkar. O kadar korkar ki, mahlûkatın en aşağı derecesine inmek ister. Orada mahvolmuştur. Mahviyetin ismi oradan geliyor.

Tekâmüliyet; mahviyet, ihlâs, istikametle mümkündür. Benlik insanı helâk eder. Muhabbet Yaratan'a bağlanacak.

Hep şunu deriz: Boynun bükük olsun, gözün yaşlı olsun, gönlün Hakk'ta olsun.

Hadis-i şerif'te şöyle buyuruluyor:

"Dünyada garip, yahut yolcu gibi ol, nefsini ehl-i kuburdan (kabirde imiş gibi) say!" (Tirmizî)

Bütün gaye varlığı ifnâ etmek ve Var'ı bulmaktır. Varlığımız Var'ı bulmaya mânidir. Varlık yok edilip, Var bulunduğu zaman yapılan her iş Allah ile yapılır. Tasavvufun en son sınırı budur ve tasavvufun özüdür. Zira ancak Allah ile yapılan esastır. Bu hâle gelmeyen kimselere nefis müdahele eder, yaptıklarını nefisle yaparlar.

Hakikate ulaşmak için merdiven basamaklarından çıkmak gerekiyor. Bu basamaklar üç merhaledir. Mürid Fenâfişşeyh'te varlığını, Fenâfirrasûl'de yokluğunu, Fenâfillâh'ta hiçliğini yok eder. Daha doğrusu hiç olduğunu gözü ile görmeye başlar. Allah-u Teâlâ dilediği zaman hakikati duyurur. Hep ezeli nasip, başka hiçbir şey değil.

"Onlar sözün en güzeline hidayet edilmişler, kendisine çok hamdedilen Allah'ın doğru yoluna eriştirilmişlerdir." (Hacc: 24)

Bu ilim-irfan mektebinin görünüşte mektebi de hocası da yoktur. Lâkin bilen için çok ince bir disiplin, hâli terbiye mevcuttur. Bu mânevi terbiye onu takvâ kalıplarına sokar, Kur'an-ı kerim ve Sünnet-i seniye rayları üzerinde yürütür.

Bu hakikatleri bilebilmek ve öğrenebilmek için, ilim-irfan mektebine dehalet etmek zaruridir.

Meyve kurtla düşer, güzeldir kurt girdi mi düşer.

İnsanın kurdu da benliktir. Benlik girdi mi düşer.

"Ben yapıyorum!" O benlik helâk eder.

Yol Hakk yoludur, halk yolu değil.

Biiznillâh-i Teâlâ biz hayatta iken bunlara meydan vermeyiz de bizden sonra meydana çıkmak isterler.

Şimdiden bunlar oluyor. Bizden sonra ne olacak? Hepsi dalâlettedir. Şimdiden davaya kalkanlar bizden sonra ne olacak? Her davaya kalkan helâk olmuştur. Bilin! Çünkü Hakk'ın önüne geçiyor. "Hatem-ül veli" deniliyor, bundan sonra yol kapanmıştır. Kim ki davada bulunursa dalâletini ortaya koymuş olur. Kitaplarda kurtuluşu arayanlar için her şey anlatılıyor, fakat nefis dinlemiyor.

Baki esselâmü aleyküm ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Bu Yol Alınma Yoludur. Cenâb-ı Hakk'ın Kabul Buyurmasıyla Girilir. Fakat Nefis, Şeytan İnsanı Kaydırmak İçin Ordusuyla Hücum Eder... - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Bu Yol Alınma Yoludur. Cenâb-ı Hakk'ın Kabul Buyurmasıyla Girilir. Fakat Nefis, Şeytan İnsanı Kaydırmak İçin Ordusuyla Hücum Eder...