Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MEKTUBAT - Âlim ve Sâlihleri Ziyaret (76. Mektup) - Ömer Öngüt
Âlim ve Sâlihleri Ziyaret (76. Mektup)
MEKTUBAT
Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-
1 Ağustos 2005

 

MEKTUBAT
76. MEKTUP

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh)

ÂLİM VE SÂLİHLERİ ZİYARET

 

Parmaklarınızın ucundan dökülen, aşk ve şeref bahşeden kerem ve samimiyet dolu mektubunuz bu defa da büyük bir sevinç ile okundu. Vuslata aşık olan kolsuz ve kanatsız duacınızı tekrar dualar yapmaya mecbur eyledi. Hakk Teâlâ Hazretleri her işte muvaffak olan zâtınızı ihlas ve muhabbet dairesinden uzaklaştırmasın. Ve “Kişi sevdiği ile beraber haşrolunur.” (Keşfü’l-hafâ, II/265) Hadis-i şerif’inin sırrına mazhar eylesin, âmin.

Bazen babanız, bazen de Hafız Mustafa ve Zihni Efendi kardeşimizle Muhterem Hoca Yekta Efendi Hazretleri’ne yaptığınız ziyaret teşekkür ve memnuniyeti gerektiren bir davranıştır.

“Âlimlerin yüzüne bakmak ibadettir.” (Keşfü’l-hafâ, II/421) Hadis-i şerif’i tarafınızdan da bilinmektedir. Değerli söz ve sohbetleri kesin ve kat’î bir delil olan Ahmed Saîd-i Müceddidî Hazretleri’nin eserinde görmüş bulunduğum; “Kâmil bir mürşid olan pirin yüzüne bakmak kırk çileden daha tesirlidir.” mısrası da bu mânâyı kuvvetlendirmektedir. Yine aynı şekilde Şâh-ı Nakşibend -kaddesallahü sırrahü’l-Emced- Hazretleri: “Tarikatımızın esası sohbettir.” buyurmuşlardır.

Bu duruma göre kalplerini Allah’ın zikri ile ihya etmiş olan muhterem zâtların sohbet ve ziyaretleri ile her iki cihanın saâdetine ermiş olmanızı Celîl olan âlemlerin Rabb’i Cenâb-ı Hakk’ın rahmet ve merhametinden istirham ederim.

Bâkî, Hüdâ’ya emanet olasınız Efendim.


  Önceki Sonraki