Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 120.SAYI - Ömer Öngüt
120.SAYI, Eylül 2003
Hakikat 120. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Varlığının başlangıcı ve sonu olmayan, zâtında ve sıfatlarında eşi benzeri bulunmayan; kâinâtın Hâlik'ı, âlemlerin Rabb’i, dilek makamının en yücesi, ümit makamının en keremlisi, merhametlilerin en merhametlisi olan Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Bütün kâinat zât-ı Ahmedî'si ve nûr-i Muhammedî'si şerefine yaratılan, Allah-u Teâlâ'nın yüce Resul'ü ve biricik Habib'i, Rubûbiyet esrârının emîni, ahlâk-ı hamide'nin ve eşsiz faziletlerin menbâı, dünya ve ahirette en büyük rehberimiz, en güzel numunemiz, Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde kendisine inanan ve Resul’ünü tasdik eden kullarına; İslâm’ın bütün hükümlerini benimsemelerini, buyruklarını uygulamalarını, yasaklarını terketmelerini emir buyuruyor:

“Ey iman edenler! Hep birden tam bir teslimiyetle İslâm’ın sulh ve selâmetine girin.” (Bakara: 208)

Allah-u Teâlâ’ya gerçek mânâda teslim olun, hem dışınızla hem içinizle O’na itaat edin. İslâm’a bir başka şeyi karıştırmayın.

İslâm bir bütündür. Hükümlerinden hiçbiri birbirinden ayrılmaz.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde:

“İyi bilin ki yaratmak da emretmek de O’na mahsustur. Âlemlerin Rabb’i olan Allah’ın şanı ne yücedir!” buyuruyor. (A’râf: 54)

Mülk O’nundur, O’ndan başka hiç kimsenin hiçbir şeye müdahale etmesine hakkı ve salâhiyeti yoktur. Hükmünü hiç kimse değiştiremez, verdiği kararı hiç kimse bozamaz. Emir, yasak, tedbir ve idare, tam tasarruf O’na aittir.

Allah-u Teâlâ’nın hükümlerinden birisi de “Miras İlmi”dir. Bu ilim de kişilerin kendi zanları doğrultusunda, sözde eşitlik ilkesi bahanesiyle kıt akıllı insanlar tarafından değiştirilmekte veya kendini müslüman gören kişiler tarafından da uygulanmamaktadır. İşte bu ayki dergimizde bu konu ele alınmış ve Allah-u Teâlâ’nın hükmü, Âyet-i kerime’ler ve Hadis-i şerif’ler doğrultusunda açıklanarak müslümanların istifadesine arz edilmiştir.

Miras ilmi; ölenin bıraktığı miras ile ilgili haklardan ve bu mirasın intikali ve vârisler arasında ne şekilde taksim edileceğinden bahseder, bu ilme “Ferâiz ilmi” denilmiştir.

Ferâiz, farz kökünden türemiş “Farîza” kelimesinin çoğuludur. Farz ve farîza kelimeleri “Takdir ve tayin edilmiş şey, belirlenmiş pay” mânâsındadır.

Farîza, mükellef olanlardan yapılması kesin ve bağlayıcı bir şekilde istenen dini vazifeleri ifade ettiği gibi, vârislerin terikedeki payları da önceden belirlenmiş olduğu için farîza olarak anılır.

Allah-u Teâlâ onu Âyet-i kerime’sinde bu isimle zikretmiş, payların taksiminden sonra:

“Allah tarafından bir farîza olarak...” buyurmuştur. (Nisâ: 11)

İnsan haklarını koruyup bir hudud içine alan, hısımlar arasında münâkaşa, haksızlığa sapma gibi ihtilâfları önleyen, içtimâî adaletin devam etmesine yardımcı olan İslâm miras hukukunun müstesnâ bir yeri vardır. İslâm hukukunun temel ilimlerinden birisi de Ferâiz’dir. Çünkü insanın ölümünden sonraki hali ile ilgili olduğu gibi, hayatta iken yaptığı diğer muâmeleleri ile de ilgilidir.

Âyet-i kerime’lerde ve Hadis-i şerif’lerde verâset ve intikal, kesin delillerle açıklanmıştır.

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bu ilmi hem övmüş, hem de müslümanlara tavsiye etmiştir.

Bir Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyurmuşlardır:

“Ey Ebu Hüreyre! Ferâiz ilmini öğreniniz ve onu başka kimselere de öğretiniz. Çünkü o ilmin yarısıdır. O unutulan bir ilimdir ve ümmetimden çekip alınacak ilk ilimdir.” (Hâkim)

Ferâiz ilminin gayesi, hak sahiplerine haklarını ulaştırmaktır.

Allah'a emanet olunuz.

Bu Ay İçinde İdrak Edeceğimiz Mübarek “Miraç Kandili”nizi Tebrik Eder,
Tüm İslâm Âlemi’ne Hayırlara Vesile Olmasını Cenâb-ı Allah’tan Niyaz Ederiz.

Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - "Malı Miras Sahipleri Arasında Allah'ın Kitabına Göre Taksim Ediniz." (Hadis-i Şerif) - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
"Malı Miras Sahipleri Arasında Allah'ın Kitabına Göre Taksim Ediniz." (Hadis-i Şerif)