Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
SİLSİLE-İ SÂDÂT - Şeyh Muhammed Es’ad Erbilî (Kuddise Sırruh) -51- - Ömer Öngüt
Şeyh Muhammed Es’ad Erbilî (Kuddise Sırruh) -51-
SİLSİLE-İ SÂDÂT
Dizi Yazı - Silsile-i Sâdat
1 Haziran 2002

 

Silsile-i Sâdât -33-

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh) -51-

 

On Dördüncü Fasıl

HATİMELERİN BEYANI

Muhammed Es’ad Erbili -kuddise sırruh-Hazretleri “Risâle-i Es’adiyye” adlı eserinin bu bölümünde toplu yapılan zikrullah hatimlerinin birkaç çeşidine örnek vermiştir. Aşağıdaki hatim çeşitleri bir tertip üzere yapılan Hatm-i şerif’in değişebilen kısımlarıdır:

Hatm-i Hâcegân:
25 Estağfirullah
7 Fâtiha
100 Sâlâvat
79 Elemneşrahleke
1000 İhlâs
7 Fâtiha
100 Sâlâvat

Hatm-i İmâm-ı Rabbânî:
25 Estağfirullah
100 Sâlâvat
500 Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh
Sâlâvat

Hatm-i Hâce-i Bâkî:
25 Estağfirullah
100 Sâlâvat
500 Yâ Bâkî entel Bâkî
100 Sâlâvat

Hatm-i Es’adî:
25 Estağfirullah
100 Sâlâvat
500 Hasbünallâhu ve ni’mel vekîl
100 Sâlâvat

Diğer Bir Hatim:
25 Estağfirullah
100 Sâlâvat
500 Yâ erhamerrâhimîneirhamnâ
100 Sâlâvat

 

On Beşinci Fasıl

HATM-İ HÂCEGÂN’IN HİTÂMINDA OKUNACAK DUÂ

(Türkçe Meâlî)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Hamd, âlemlerin Rabb’i Allah’adır. Salât ve selâm, yaratılmışların en hayırlısı Muhammed’e, Âl ve Ashâb’ının hepsinin üzerine olsun.

Ey Allah’ım! Bu hatm-i şerif’i bizden kabul buyurduktan sonra sevabının katını, fazlınla ve ihsanınla; insanların efendisi, karanlıkların feneri, sıdk ve sefa kaynağı efendimiz, yol göstericimiz Muhammed Mustafa -sallallahu aleyhi ve sellem-in ruhuna ve kabrine ulaştır.

Ve onun diğer peygamber kardeşlerinin -salât ve selâm hepsinin üzerlerine olsun- ruhlarına ulaştır.

Ve şefkatli arkadaş, Efendimiz Ebu Bekir Sıddık, Ömer’ül Faruk, Osman Zinnûreyn, Aliyy’ül Murtazâ, Hasan ve Hüseyin ve diğer sahabeler, yakınları, tabiîn, dört müctehid imamların ruhlarına ulaştır. Allah-u Teâlâ’nın hoşnutluğu üzerlerine olsun.

Ve yüksek tarikatlerin silsilelerinin şeyhlerinin hepsinin; hususi olarak Nakşibendiye, Kadirî, Kübrevîye, Sühreverdiye, Ceşiyye tarikatlerinin -Allah hepsinin sırlarını mukaddes kılsın- ruhlarına ulaştır.

Hususi olarak; tarikat önderi, insanların yardımcısı, akan feyiz ve yayılan nur sahibi Es-seyyid Eş-şeyh Muhammed Bahaüddin Üveysî Buhârî’nin -Allah sırrını mukaddes kılsın- ruhuna ulaştır.

Ve Rabbânî kutup, Samedânî yardımcı, Es-seyyid Eş-şeyh Abdülkadir Geylânî’nin -Allah sırrını mukaddes kılsın- ruhuna ulaştır.

Ve mârifetler, üstünlükler kaynağı Es-seyyid Emir Külâl’in -Allah sırrını mukaddes kılsın- ruhuna ulaştır.

Ve sırlar, mânâlar mâdeni, İmâm-ı Rabbânî diye tanınan Ahmed Fârukî Serhendî’nin -Allah sırrını mukaddes kılsın- ruhuna ulaştır.

Ve görünen ve mânevî olan üstünlükleri üstünde toplayan Eş-şeyh Abdullah Dehlevî’nin -Allah sırrını mukaddes kılsın- ruhuna ulaştır.

Ve şeref sahibi kutup Mevlânâ Ziyâüddin Eş-şeyh Hâlid’in -Allah sırrını mukaddes kılsın- ruhuna ulaştır.

Ve meded sahibi, sırrı yayılan Es-seyyid Eş-şeyh Tâhâ’l-Hakkârî’nin -Allah sırrını mukaddes kılsın- ruhuna ulaştır.

Ve şeyhimizin şeyhi, Allah’a ulaşmada vesilemiz, velilerin sultanı Eş-şeyh Tâhâ’l-Harîrî’nin -Allah sırrını mukaddes kılsın- ruhuna ulaştır.

(Ve Kutbul-aktab, gavs ve müceddid olan Es-seyyid Eş-şeyh Muhammed Es’ad Erbilî’nin -Allah sırrını mukaddes kılsın- ruhuna ulaştır.

Ve Kutbul-aktab, Hakk’a vâsıl olmuş Eş-şeyh Halil Fevzi’nin -Allah sırrını mukaddes kılsın- ruhuna ulaştır.)

Ve onların şeyhlerinin, halifelerinin, müridlerinin, bağlılarının hepsinin ruhlarına ulaştır.

Ey Allah’ım! Dine yardım edenlere yardım et. Dini aşağılamak isteyenleri sen alaşağı et.

Ey Allah’ım! Müslümanların ordularına ve muvahhid askerlerine yardım et. Düşmanlarımızı ve din düşmanlarını kahret!

Bizim üzerimize, hacıların, gazilerin, misafirlerin, karada ve denizde bulunan bütün ümmet-i Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-in üzerine sağlık ve selâmet, af ve âfiyet yaz.

Kudret ve şeref sahibi Rabb’in onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir.

Peygamberlere selâm olsun.

Ve hamdolsun âlemlerin Rabb’i olan Allah’a.

 

On Altıncı Fasıl

ZİKR-İ CEHRÎNİN İBTİDÂSINDA OKUNACAK SALÂVÂT-I ŞERİF’E

(Türkçe Meâlî)

“Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah’ın hıfz-u himayesine sığınırım.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

“Âlemlerin Rabb’i olan Allah’a hamdolsun. O Rahmân ve Rahîm’dir. O din gününün sahibidir.

Ey Rabb’imiz! Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna eriştir. Gadaba uğramış ve sapmış olanların yoluna değil.”

“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber Muhammed’e çok salât ve senâ ederler. Ey inananlar! Siz de ona salât-ü selam getirin ve tam bir teslimiyetle gönülden teslim olun.”

Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e Âl ve Ashâb’ına salât ve selâm eyle, bereketlerini daima artır.

“Kudret ve şeref sahibi Rabb’in onların isnad etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Peygamberlere selam olsun. Hamdolsun âlemlerin Rabb’i olan Allah’a.”

Salât ve selâm senin üzerine olsun ey Allah’ın Resul’ü.

Salât ve selâm senin üzerine olsun ey Allah’ın sevgilisi.

Salât ve selâm senin üzerine olsun ey Allah’ın dostu.

Salât ve selâm senin üzerine olsun ey Allah’ın Nebi’si.

Salât ve selâm senin üzerine olsun ey Allah’ın temiz kulu.

Salât ve selâm senin üzerine olsun ey Allah’ın yarattıklarının en hayırlısı.

Salât ve selâm senin üzerine olsun ey Allah’ın arşının nuru.

Salât ve selâm senin üzerine olsun ey Allah’ın vahyinin emini.

Salât ve selâm senin üzerine olsun ey Allah’ın ziynetlendirdiği.

Salât ve selâm senin üzerine olsun ey Allah’ın şereflendirdiği.

Salât ve selâm senin üzerine olsun ey Allah’ın keremlendirdiği.

Salât ve selâm senin üzerine olsun ey Allah’ın büyük kıldığı.

Salât ve selâm senin üzerine olsun ey Allah’ın ilm-i ezelîsini tâlim buyurduğu.

Salât ve selâm senin üzerine olsun ey peygamberlerin efendisi.

Salât ve selâm senin üzerine olsun ey takvâ sahiplerinin önderi.

Salât ve selâm senin üzerine olsun ey peygamberlerin sonuncusu.

Salât ve selâm senin üzerine olsun ey âlemlerin rahmeti.

Salât ve selâm senin üzerine olsun ey günahkârların şefaâtçısı.

Salât ve selâm senin üzerine olsun ey âlemlerin Rabb’inin Resul’ü.

Allah’ın, meleklerinin, nebilerinin, resullerinin, arşı taşıyan meleklerinin ve bütün yarattıklarının salâvatı efendimiz Muhammed’in üzerine ve onun Âl ve Ashab’ının üzerine olsun.

Ey Allah’ım! Senin kulun, peygamberin, sevgilin, senin resulün ümmî peygamber olan efendimiz Muhammed’e, onun Âl ve Ashâb’ının üzerine salât eyle.

Ey Allah’ım! Efendimiz güzeller güzeli peygamber Muhammed’e salât eyle. O peygamber ki en yüce makama ve fasih bir lisana sahiptir.

Ey Allah’ım! Salâvâtını en üstün ve ebedî kıl. Berekâtının ezelden ebede kadar daima artanını, tahiyyâtının sayı ve fazilet bakımından en parlak ve arınmışını. İnsan olarak yaratılmışların en şereflisi. İman hakikatlerinin menbaı. İhsanlarının tecellilerinin Tur’u. Rahmânî sırların nüzûl mahalli. Rabbâni memleketin mahrem-i esrârı. Bütün nebilerin ahd ve misaklarının vasıtası. Resuller ordusunun önderi ve öncüsü. Mükerrem kıldığın bütün nebilerinin yedicisi. Bütün yaratılmışların en üstünü. Livâi izzetin sahibi. Azamet ve kerem dizgininin mâliki ve mutasarrıfı. Ezel sırlarının şahidi. Bütün âlemler yok iken Allah katında mevcut olan nûrların müşahidi. Kelâm-ı kadîm’in tercümanı. İlmin, hilmin, hikmetin kaynağı. Cüz’î ve küllî nimetlerinin sırlarının mazharı. Ulvî ve süflî insan vücudunun gözbebeği. Dünya ve ukba ehlinin cesedlerinin ruhu. Dünya ve ahiret hayatının gözü. Kulluk rütbesinin en yüksek ve en yüce derecelerinin gerçekleştiricisi. Seçtiğin ve beğendiğin en güzel ahlâk makamları ile ahlâklanmış olan. Halil-i âzam’ın, Habib-i Ekrem’in. Efendimiz Abdülmüttalip oğlu Abdullah oğlu Muhammed Aleyhisselâm ve gönderdiğin diğer nebilere, sana yakın olan meleklerine ve sâlih kullarına, göklerde ve yerlerde bulunanların hepsine, bütün zâkirler zikrettikleri müddetçe ve senin zikrinden gafil olanların da gafletleri müddetince ve Resul-i Ekrem’inin Ashâb’ına saâdet ve selâmet ihsan buyur yâ Rabb’i!


  Önceki Sonraki